€ 20.000 voor goed idee Jeugdzorg

In 2012 staan de Nationale Jeugdzorgprijzen in het teken van de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Behalve een overheveling van verantwoordelijkheden is er ook behoefte aan een inhoudelijke vernieuwing van het stelsel. In de praktijk heeft dit al tot tal van inspirerende initiatieven geleid. Ken je zo’n mooi voorbeeld of heb je een goed idee dat je in de praktijk wilt brengen? Dan kun je dat voorbeeld of idee inzenden om in aanmerking te komen voor een van de Nationale Jeugdzorgprijzen van 2012. De winnaars maken kans op een bedrag van 20.000 euro om in het project of plan te investeren.

Achtergrond
De discussie over de transitie van de jeugdzorg richt zich tot nu toe vooral op de overheveling van bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden met als doel de versnippering van het aanbod en het gebruik van gespecialiseerde zorg tegen te gaan. Hiermee komt er meer aandacht voor het gewone opgroeien en opvoeden. Met de transitie van de jeugdzorg zijn echter niet alle problemen in de zorg voor jeugd opgelost. Er is ook behoefte aan inhoudelijke vernieuwing (transformatie). Want hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van de zorg voor jeugd verbetert, de druk op gespecialiseerde zorg afneemt, zwaardere zorg meer in de dagelijkse context van gezinnen geboden kan worden en een positief jeugdbeleid meer kansen creëert voor alle jeugdigen?

Goede voorbeelden
In de praktijk zijn tal van goede voorbeelden te vinden die hieraan bijdragen en die gemeenten (en instellingen) kunnen inspireren om hun regiefunctie inhoudelijk te voeden en daadwerkelijk talent en participatie van jeugdigen te stimuleren, ouders te ondersteunen met lichte vormen van opvoedhulp om alledaagse, veel voorkomende problemen te voorkomen, ervoor te zorgen dat problemen niet escaleren en dat daar waar nodig goede gespecialiseerde zorg beschikbaar is, zo mogelijk in de eigen leefomgeving.

Nationale Jeugdzorgprijzen
De Nationale Jeugdzorgprijzen bestaan uit een vakprijs en een cliëntenprijs. Dit jaar beoordelen vakjury en cliëntenjury, elk vanuit eigen perspectief, de inzendingen op hun bijdrage aan de transformatie van de jeugdzorg. Te denken valt aan initiatieven op de volgende gebieden:

  • Samenwerking jeugdzorg en onderwijs en/of andere disciplines;
  • Wrap around care;
  • Centra voor Jeugd en Gezin;
  • Inzet gespecialiseerde zorg in de algemene jeugdvoorzieningen of eerste lijn en de pedagogische basis, bijvoorbeeld ondersteuning huisartsen door jeugd-ggz;
  • Buurtzorg, zorg in en om gezin en school, de buurtpedagoog;
  • Alternatieven voor residentiële zorg, gezinshuizen bijvoorbeeld;
  • Werken vanuit de principes van eigen kracht (van ouders en/of jeugd) en sociale netwerken in relatie tot zorg voor jeugd.

Ken je of ben je betrokken bij een project of initiatief dat de transformatie van de jeugdzorg een impuls zou kunnen geven? Of heb je goed idee dat voldoet aan de beoordelingscriteria?

Meld het dan voor 14 september 2012 aan met het aanmeldingsformulier.
De Nationale Jeugdzorgprijzen worden uitgereikt tijdens het VNG Jeugd Festival op 10 oktober 2012.

Initiatief en organisatie
De Nationale Jeugdzorgprijzen zijn een initiatief van het Jeugd Innovatie Fonds en bestemd voor goed lopende projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor andere instellingen in de jeugdzorg of voor een stimulerend en goed onderbouwd plan om de jeugdzorg verder te verbeteren. De organisatie van de Nationale Jeugdzorgprijzen is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut.

Advertentie